ร่วมบริจาคพลัง KU สู้ COVID 19 กับมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี
แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอขอบคุณที่ร่วมบริจาคกับวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
และมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เงินบริจาคจะนำไปซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องอุปโภคบริโภค
ที่จำเป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ติดเชื้อ COVID 19

ตกลง